DRI će provjeriti kako su radili DIK, Univerzitet i CNP

 DRI će provjeriti kako su radili DIK, Univerzitet i CNP

Foto: RTCG

Državna revizorska institucija (DRI) u ovoj godini će raditi revizije Univerziteta Crne Gore (UCG), Državne izborne komisije (DIK) i Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP), najavio je za Dan član Senata vrhovne revizije Branislav Radulović.

Koje ste predloge NVO sektora uvažili i stavili u plan za 2021. godinu?

Radulović: U skladu sa novim smjernicama za predlaganje revizija, koje sadrže i indikator koji se odnosi na interesovanje javnosti i trećih lica za vršenje revizija, Senat DRI je za revizorski ciklus u 2021. godini predvidio i revizije Univerziteta Crne Gore, Državne izborne komisije i CNP-a. Svi ovi subjekti bili su predmet interesovanja civilnog društva i NVO koje je Senat DRI posebno analizirao i svaku od dostavljenih inicijativa razmatrao sa visokim stepenom senzibiliteta, uvažavajući na taj način inicijative koje su dostavljene iz civilnog sektora.

Da li će se u ovoj godini povećati broj revizija uspjeha i koje su teme prioritetne kada je u pitanju ovaj tip revizija?

Radulović: Posebno povećana aktivnost DRI u 2021. godini će biti na sprovođenju revizijauspjeha tj. revizija efikanosti rada javnopravnih subjekata, ne samo na način da je predloženo za 1/3 veći broj revizija, već se posebno vodilo računa o izboru tema i njihovom značaju u pogledu zaštite javnog interesa.

Pored već najavljene revizije sredstava vezanih za Kovid-19, te revizije efikasnosti rada odbora za reviziju privrednih društava i efikasnosti investicionog održavanja lokalnih i regionalnih puteva, tu su i revizije koje tretiraju pitanja efikasnosti upravljanja otpadnim vodama, efikasnosti rada agencije nadležne za zaštitu konkurencije, te efikasnosti korišćenja subvencija za oblasti poljoprivrede itd.

Koje su revizije uspjeha u toku i kada očekujete njihov završetak i javno objavljivanje?

Radulović: U fazi završetka revizorskih aktivnosti kod kontrolisanih subjekata su revizije vezane za efikasnost rada CRPS, te revizija vezana za zaštitu Jadranskog mora od zagađenja. Ova druga revizija zavisi i od aktivnosti kolega iz Italije, Slovenije, Hrvatske i Albanije jer se sprovodi kao paralelna revizija u državama jadranskog basena. Njihov završetak se očekuje krajem prvog kvartala, kada će kao i sve druge revizije biti dostupne javnosti na portalu DRI.

Revizija koja je u toku i koju takođe cijenim izuzetno vrijednom napomenuti je revizija iz oblasti IT-a i koja se odnosi na reviziju elekstronskih usluga e-uprave i koju su vrlo uspješno, u ovoj fazi, završile kolege iz odjela za IT reviziju.

Da li će u ovoj godini biti nekih promjena po pitanju rada DRI?

Radulović: Metodologija rada DRI u uslovima pandemije Kovida-19 umonogome zavisi od sposobnosti subjekata revizije da blagovremeno dostave dokumentaciju i pruže sve neophodne informacije, za šta je vrlo često neophodan direktan kontakt i rad u prostorijama subjekata revizije.

Naravno, to nosi izrazito visok epidemiološki rizik i u prethodnoj godini smo dosta uspješno izbjegli neželjene posledice. Činjenica da planiramo da povećamo broj revizija i aktivnost revizorskih timova zahtijeva da u 2021. godini dodatno poradimo na tehnikama izvođenja revizije kako bismo zaštitili i svoje revizorske timove i same subjekte revizije.

Istovremeno radićemo na unapređenju unutrašnjih metodologija, te inoviranju progama za polaganje revizorskog ispita, koji je izuzetno važan kako bismo uveli novu generaciju kvalitetnih državnih revizora u DRI.

Očekujete li da se u 2021. godini popravi parlamentarna kontrola, odnosno da se Skupština mnogo više uključi u kontrolu realizacije preporuka subjektima revizije?

Radulović: Činjenica da u 2020. godini nije, po prvi put od osnivanja vrhovne državne revizije 2004. godine, razmatran završni račun budžeta za prethodnu godinu sa izvještajem DRI o izvršenoj reviziji, kao ni Godišnji izvještaj DRI o izvršenim revizijama u ciklusu 2019-2020. godina, ne ide u prilog jačanja budžetske parlamentarne kontrole.

Takođe nije razmatran ni izvještaj o reviziji Uprave policije za 2019. godinu na matičnom odboru iako je to zakonska obaveza shodno Zakonu o parlamentarnom nadzoru službi bezbjednosti.

Sve ovo zasigurno nije u prilogu povećanja kontrolne funkcije Skupštine, ali za očekivati je da se u narednom periodu ovaj dio rada palamenta unaprijedi. Istovremeno DRI je dodatno razvila metodologiju praćenja realizacije izdatih preporuka, tako da smo i u tom segment unaprijedili rad, što može biti od posebnog značaja i za Skupštinu i njena radna tijela, ali i ukupnu javnosti koja prati rad vrhovne države revizije.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još