Nacrt budžeta pred odbornicima 24. decembra – Povećati davanja za Crveni krst i opredeliti 300.000€ za izgradnju sportskih terena

 Nacrt budžeta pred odbornicima 24. decembra – Povećati davanja za Crveni krst i opredeliti 300.000€ za izgradnju sportskih terena

Foto: Portal Kolašin

Odbornici lokalnog parlamenta Kolašina zasjedaće 23.12. u srijedu a raspravlja će o pet važnih pitanja za grad Kolašin. Na dnevnom redu su Odluka o predlogu Budžeta za narednu godinu, Program uređenja prostora Opštine Kolašin za 2021.godinu, Program rada Skupštine opštine Kolašin za 2021.godinu, Odluka o davanju u zakup nepokretnosti i Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu.

Najvažnije pitanje koje se tiče svih građana Kolašina jeste upravo Predlog Budžeta za iduću godinu, koji je upravo prošao kroz javnu raspravu.

Ministarstvo finansija Crne Gore je već dostavilo svoje mišljenje na predloženi budžet u iznosu od 4.677.000,00 eura a na koji nema primjedbi.

Nacrtom Odluke o budžetu Opštine Kolašin za 2021. godinu budžet Opštine Kolašin planiran je u iznosu od 4,32 miliona eura što je za 0,25 miliona € manje u odnosu na budžetski plan za 2020. godinu. U obrazloženju dostavljenog dokumenta navedeno je da je Nacrt Odluke o budžetu za 2021. godinu izrađen u skladu sa Smjernicama za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave za 2021. godinu, zahtjeva potrošačkih jedinica i realne procjene budžetskih prihoda“, navodi se u obrazloženju Ministarstva finansija dodajući da najveće učešće u planiranim primicima za 2021. godinu imaju transferi od Egalizacionog fonda koji u strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa 33,51%.

„U strukturi planiranih izdataka najveće učešće imaju izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca koji su planirani u iznosu od 1,09 miliona eura odnosno 25,39% ukupnih izdataka. Ukupan iznos bruto zarada smanjen je za oko 0,01 milion eura u odnosu na plan za 2020. godinu. Kapitalni izdaci čine 20,11% ukupnog budžeta Opštine Kolašin. Planirani projekti u kapitalnom budžetu se odnose na izradu projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju objekata lokalne infrastrukture, na projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju gradskih saobraćajnica, izgradnju i unapređenje sportske infrastrukture, poboljšanje upravljanja vodosnabdijevanjem, sanaciju vodovodne mreže, regulaciju vodotoka itd“, navode se u mišljenju Ministarstva finansija ocijenjujući budžet Opštine Kolašin za narednu godinu, a koje je potpisao bivši ministar finansija Darko Radunović.

Javna rasprava – pitanja i odgovori

Javna rasprava povodom nacrta budžeta trajala je 15 dana, shodno izvještaju sa javne rasprave od zainteresovane javnosti prisustvovali su i uzeli učešće u raspravi predstavnik Grupe birača „Šule i Mikan“ Milan Đukić, građanin Balša Cvetković, trener ŽOK ,,Gorštak“ – Ivica Šćekić .

Cvetković, je izneo prvi predlog, da se Budžetom za 2021. godinu izdvoje sredstva za hitne radove na kolektivnim stambenim objektima, navodeći da „smo i sami svjedoci da se zgrade u samom centru grada urušavaju, imaju problema sa krovovima, fasadama i ostalom infrastrukturom, a da stanari uz redovno plaćanje naknade za održavanje zgrade nijesu u mogućnosti da prikupe dovoljnu količinu sredstava da iste saniraju“.

Drugi predlog koji je izneo Cvetković je bio da se Budžetom predvidi posebna stavka za manifestaciju „Bjelasica ultra trail“ u iznosu od makar 4.000,00 €, a ne, kako navodi, da bude računata u okviru ostalih sportskih aktivnosti, istakavši da su sve manifestacije koje su od značaja za naš grad dobile zasebno mjesto u Budžetu.

Sekretar Bulatović je, što se tiče prvog predloga, Cvetkoviću uputio da se obrati pismenim zahtjevom Sekretarijatu za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj, radi potpunijeg odgovora. Vezano za drugi predlog Cvetkovića, Sekretar Bulatović je objasnio da smatra da je pravednije i transparentnije ako se sredstva namijenjena za nevladine organizacije ili sportske aktivnosti i manifestacije vode na jednom kontu, a putem Javnog konkursa sve organizacije mogu ravnopravno aplicirati za data sredstva. O raspodjeli novčanih sredstava odlučuju nadležne komisije na osnovu kvaliteta predloženih programa.

„Manifestacije koje su dobile posebne stavke u Budžetu su tradicionalne, pa su zbog toga izdvojene zasebno, a ne u namjeri da se zapostave ostale manifestacije koje su takođe bitne za naš grad. Opština svakako pomoći sve manifestacije koliko bude u prilici“, kazala je Nataša Šuković Sekretarka Sekretarijata za Društvene djelatnosti.

Predsjednik SO Kolašin i predstavnik grupe birača „Mikan I Šule“ Milan Đukić je predložio da se organizaciji „Crveni krst-Kolašin“ stavkom Budžeta predvide sredstva u iznosu od 10.000,00 eura.

„Crveni krst Kolašina je za vrijeme Korona virusa pokazala veliku organizacionu sposobnost i humanost prije svega. Drugi predlog Grupe birača je da se u kapitalnom Budžetu Opštine Kolašin posebno naglase sredstva koja će biti izdvojena za izgradnju sportskih terena na Lugu i da izvršna vlast treba da požuri sa tim poslom“, kazao je Đukić dodajući da pripremne radove i za izgradnju pojedinih terena treba izdvoji 300.000,00 eura i da je sami projekat veoma bitan za sportski turizam i za MOSI igre koje čekaju Kolašin u narednom periodu.

Treći predlog Đukića je da se manifestacija ,,Sinjajevinski maraton“, koji je i ljetnji i zimski, podrži sa 5.000,00 eura iz razloga što se samom manifestacijom podstiče i ,,otvaranje“ planine Sinjajevine prema turistima, ljubiteljima prirode i sportistima.

Za prvi predlog Đukića, Sekretar Bulatović i Sekretarka Šuković su istakli da će Opština nastojati da i dalje pomaže i uvećava sredstva za Crveni krst koliko je u mogućnosti. Za drugi predlog, vezan za manifestaciju ,,Sinjajevinski mraton“ Šuković je kazala da se organizator obrati pismenim zahtjevom lokalnoj upravi koja će se truditi da se izađe svima u susret koliko to budu dozvoljavala finansijska sredstva, dok za treži predlog, da se kapitalnim Budžetom izdvoji 300.000,00 eura za izgradnju sportske infrastrukture na Lugu, sekretar Bulatović je kazao da je trenutnim nacrtom Budžeta za 2021. za izgradnju građevinskih objekata, gdje spada i sportska infrastruktura, planirano 180.000,00 eura.

Bulatović se takođe složio da to nije dovoljno, ali da imaju i novi momenti, odnosno da će prihodi od naknada za opremanje i uređivanje komunalnog zemljišta biti veći od nacrtom planiranih, te da će u konačnom predlogu Budžeta, kapitalni izdaci biti značajno uvećani.

Ivica Šćekić, sportski radnik, trener ženskog odbojkaškog kluba „Gorštak“ je postavio pitanja koja se tiču dinamike izgradnje sportske infrastrukture za MOSI igre, kao i ukoliko se planirane manifestacije ne održe tokom godine, da li se ta sredstva prenose u sledeću godinu za iste manifestacije?

Ljiljana Rakočević, Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, je komunalne poslove i saobraćaj, vezano za prvo pitanje, je pojasnila da su

„Već odrađeni nasipi za dio terena koji su neophodni za MOSI igre i proljeće će se početi sa izgradnjom prve faze istih, te očekujemo njihov završetak do kraja godine“, kazala je Ljiljana Rakočević Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora dodajući da opština Kolašin očekuje i pomoć države i Ministarstva sporta, kao i da će dio sredstava koje će dobiti od Uprave javnih radova preusmjeriti za izgradnju infrastrukture za MOSI igre.

Avatar

Admin

Pročitajte još