Odluka o obezbeđivanju alternativnog smještaja na Javnoj raspravi

 Odluka o obezbeđivanju alternativnog smještaja na Javnoj raspravi

Foto: Vedran Vujisić

Opština Kolašin danas je stavila na Javnu raspravu Odluku o obezbeđivanju alternativnog smještaja, kojom se uređuju uslovi, način, postupak i kriterijumi za obezbeđivanje alternativnog smještaja vlasniku bespravno sagrađenog objekta za stanovanje u slučaju donošenja rješenja o uklanjanju istog.

Javna rasprava će trajati sve do 28.11.2020 dok je Centralna javna rasprava zakazana za 23.11.2020. sa početkom u 12 časova u Sali centra za kulturu, uz poštovanje svih propisanih mjera naloženih od strane NKT-a.

„Primjedbe, predloge i sugestije do isteka roka za javnu raspravu dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj na putem opštinske pisarnice ili na e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com“, navodi se u objavljenom pozivu.

U obrazloženju Odluke navodi se da u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je stupio na snagu 14. oktobra 2017. godine uvedena je obaveza jedinicama lokalne samouprave da, u slučaju uklanjanja bespravnog objekat osnovnog stanovanja, vlasniku obezbjedi alternativni smještaj.

Foto: Screenshot

Sredstva za obezbeđivanje alternativnog smještaja, mogu se obezbjediti iz budžeta opštine, odnosno sredstva ostvarenih u postupku legalizacije bespravnih objekata, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom, navodi se u odluci.

Nadalje, alternativni smještaj može se obezbjediti na jedan od sledećih načina, navode iz opštine, a to je davanjem naknade za zakupninu stana, davanjem stana iz stambenog fonda opštine u zakup ili davanjem sredstava za kupovinu građevinskog materijala.

„Naknada za zakupnu stana daje se na period od najduže šest mjeseci, uz mogućnost produžavanja roka za narednih šest mjeseci do maksimalno tri godine“, piše u obrazloženju odluke dodajući da kada je u pitanju davanje opštinskog stana pod zakup, objekat se može dati pod zakup na šest mjeseci uz mogućnost produžavanja ugovora.

Visina naknade za zakupninu stana biće u maksimalnom iznosu od 50€, uz uvećanje od 25€ za svakog sledećeg člana porodičnog domaćinstva, ali na može biti veća od 150€ mjesečno.

„Visina zakupnine opštinskog stana ne može biti manja od iznosa potrebnog za izmirenje troškova redovnog održavanja stambenog objekta, u skladu sa zakonom kojima se uređuju prava i obaveze etažnih vlasnika u pogledu održavanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade“, piše u odluci.

Davanje sredstava za kupovinu građevinskog materijala, navodi se u odluci, predstavlja vid pomoći opštine u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja korisnika alternativnog smještaja. Sredstva za kupovinu građevinskog materijala daju se u maksimalnom iznosu od 1.800€ za jednočlano domaćinstvo, uz uvećanje od 900€ za svakog sledećeg člana domaćinstva, pri čemu maksimalni iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od 5.400€.

„Obezbeđivanje alternativnog smještaja putem davanja sredstava za kupovinu građevinskog materijala, smatra se konačno riješenim pitanjem u odnosu na konkretnog korisnika alternativnog smještaja“, ističe se u obrazloženju odluke.

Kada se bude razmatralo ko ima pravo i ko ispunjava uslove za dobijanje alternativnog smještaja od strane lokalne uprave u obzir će se uzeti broj članova porodičnog domaćinstva, visina prihoda, zdravstveno stanje kao i godine starosti. Svaka stavka nosi određen broj bodova, tako da će se svaki zahtjev bodovati i u skladu sa dobijenim brojem bodova komisija će donijeti odluku.

Foto: Screenshot

Avatar

Admin

Pročitajte još