Planirano osnivanje preduzeća koje će upravljati Parkom prirode „Komovi“

 Planirano osnivanje preduzeća koje će upravljati Parkom prirode „Komovi“

Foto: Share Montenegro

Planom upravljanja Parkom Prirode „Komovi“ za teritoriju Opštine Kolašin u periodu od 2021 – 2026 park prirode je zamišljen kao zaštićeno područje prirode, uvršteno u mrežu zaštićenih područja regiona i Evrope.

Da bi Plan mogao da se sprovede u djelo planirano je osnivanje preduzeća ili agencije, navodi se u tom dokumentu, koje bi upravljalo Parkom prirode jer ukupna površina Park prirode “Komovi” na teritoriji opštine Kolašin iznosi 6.160ha i obuhvata Jabuku, Mateševo, Sungu i Bare Kraljske.

„Park prirode čini još prostor koji pripada Podgorici i Andrijevici. Kolašinskim prostorom sada upravlja Sekretarijat za zaštitu životne sredine, te treba za Upravljanje Parkom prirode ubuduće bude osnovano preduzeće ili agencija“, piše u tom dokumentu.

„ Jedan od modela je i objedinjavanje lovačkih društava na predmetnom području. Oni bi uz administrativni kadar i zaštitare upravljali predmetnim područjem kao i budućim zaštićenim područjima“- piše u nacrtu Plana.

DOO „Park prirode Andrijevica“, upravlja dijelom Parka koji pripada toj opštini. U glavnom gradu taj posao za njihovu teritoriju obavlja DOO „Agencija za upravljanje zaštićenim područjima“.

U budućnosti, kako je definisano planom, na tom prostoru trebalo bi da se vodi računa o očuvanju, izučavanju i unapređenju biodiverziteta i njegovom prezentovanju posjetiocima. Takođe, i da se izgradi sva potrebna infrastruktura i uspostavi održiva gradnja.

„Okosnica vizije razvoja Parka prirode Komovi je razvoj lokalnih zajednica, zasnovan na održivom iskorištavanju prirodnih resursa, prvenstveno kroz održivu poljoprivredu, turizam i šumarstvo“, navodi se u planu, koji je bio na javnoj raspravi a njegovo usvajanje se očekuje na sledećem zasjedanju SO Kolašin.

„Valorizacijom prirodnih ljepota, prirodnih resursa, tradicije i kulturnog nasljeđa, Park doprinosi ekonomskom razvoju lokalnog stanovništva i grada Kolašina. Organski proizvodi sa područja parka su brendirani, posjeduju oznaku geografskog porijekla i kao takvi se prodaju posjetiocima. Park je prepoznatljiva turistička destinacija u kojoj se razvijaju sve vrste planinskog, Eko, etno, lovnog i zdravstvenog turizma“, piše u planu.

U nacrtu Plana navodi se i trenutno stanje, te se ističu prepoznati problemi kao što su napuštanje, sela, katuna i tradicionalnog načina korišćenja prirodnih resursa.

„Demografska slika je veoma loša sa tendencijom daljeg pogoršavanja. Opstanak domaćinstava u Parku prirode je od izuzetne važnosti očuvanje kulturno-istorijske baštine i razvoj turističke ponude…Smanjenjem baze lokalnog stanovništva koje se bavi poljoprivredom i stočarstvom smanjuje se broj autohtonih rasa životinja i sorti“,  piše u nacrtu Plana upravljanja dodajući da ne postoji organizovano upravljanje otpadom niti otpadnim vodama. Otpadne vode se „netretirane ispuštaju u zemljište bilo direktno bilo preko septičkih jama“.

„Različiti oblici korištenja prostora tog regiona uslovili su i određene oblike ugrožavanja prirodnih i kulturnih vrijednosti. Nekontrolisana sječa šume od strane koncesionara i fizičkih lica. Dodatni problem u ovom pogledu predstavlja region Vučjeg potoka, gdje se zbog neobilježene državne granice prema Albaniji dešava zloupotreba šumskih resursa na prekograničnom nivou“- piše u nacrtu a prepoznat je i problem nelegalne izgradnje objekata koja je takođe i mimo planova.

U Planu takođe piše i da će upravljači Parka prirode zauzeti aktivnu ulogu u rješavanju problema nastalog oko izgradnje malih hidroelektrana (Mhe) na vodotocima Crnja, Ljubaštica i Crni potok.

„Vlada Crne Gore je 2008. godine dala koncesiju po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Crnja i tehnoekonomsko korišćenje vodnog potencijala za proizvodnju električne energije u mHE. Izgradnja je intenzivno započela 2020. godine izazivajući proteste mještana. Park prirode i njegova tijela zauzeće aktivnu ulogu u rješavanju nastalog pitanja u skladu sa činjenicom da je park prirode proglašen 2019. Godine“- piše nacrtu Plana.

Takođe, kako se navodi u Planu, jedan od specifičnih ciljeva Plana jeste i „istraživanja upravljača u saradnji sa relevantnim institucijama koja bi tokom niza godina trebala doprinijeti unaprijeđenju naučnog znanja o vrijednostima Parka prirode“

„Granice Parka prirode djelimično se poklapaju sa prethodno zaštićenim područjima EMERALD lokacija Komovi i program Čovjek i biosfera UNESCO-a. Područje Komova, oko planinskih vrhova i katuna, svrstano je u EMERALD listu zaštićenih područja prirode, koji će poslužiti za formiranje NATURA 2000 staništa u Crnoj Gori“, piše između ostalog u tom dokumentu.

Avatar

Admin

Pročitajte još