Prošlogodišnji prihodi skoro 4 miliona eura

 Prošlogodišnji prihodi skoro 4 miliona eura

Foto: Portal Kolašin

Opština Kolašin je u 2019. godinu ušla sa početnim stanjem trezora od svega 305.107,36€, ali je zato tokom protekle godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 3,7 miliona eura tačnije 3.748.335,80€.

Raspoređeni prihodi tokom 2019. godine iznosili su 3,1 milion eura a završno stanje konsolidovanog računa trezora na godine, odnosno neraspoređeni prihodi, preneseni u ovu godinu kao prihodi iznose 940.033,78€, navodi se u odluci Završnom računu Budžeta Opštine Kolašin za 2019 godinu, koju je većina lokalnog parlamenta usvojila na nedavno održanoj sjednici SO Kolašin.

Prema planiranom budžetu za 2019. godinu tekući prihodi su planirani u iznosu od 1,7 miliona eura, ali na kraju godine, kada su se sravnjali računi prihod je bio uvećan za 120,79 odsto, tačnije Opština Kolašin u 2019. godini prihodovala po osnovu tekućih prihoda 2.087.388,04 miliona eura.

Najveći dio tekućih prihoda tokom prošle godine u opštinsku kasu je došlo po osnovu Poreza i to čak 1,5 miliona eura, od čega najznačajniji iznos, čak 901.549,71 € po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica. Po osnovu poreza na nepokretnosti prihodovalo se nešto malo manje od 400.000€, dok je porez na promet nepokretnosti donio Opštini Kolašin 143.516,32 € a prirez porezu na dohodak fizičkih lica 142.777,31€.

Po osnovu taksi, lokalnih i administrativnih opština je prihodovala svega 45.192,67€, dok su naknade donele prihod od skoro pola miliona eura.

Po osnovu korišćenje šuma na teritoriji Opštine Kolašin prihod je iznosio 212.897,25€, za korišćenje kolašinskih voda opštinska kasa je dobila 69.684,23 dok su naknade za izvađeni materijal iz vodotoka donele prihod od 84.422,88€.

Planirani prihod po osnovu naknada za zaštitu voda od zagađivanja za prošlu godinu predviđen je da iznosi 5.000€, međutim na kraju 2019. godine ostvaren stvarni prihod je bio svega 952,01€.

Naplaćeno je dosta naknada što je znatno doprinelo osnaživanju opštinskog budžeta i to naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 22.926,91€, naknade za puteve 31.512,84€, dok su ostale naknade za puteve donele 13.389,79€. Opština je takođe prihodovala i po osnovu godišnjih naknada pri registraciji drumskih motornih vozila i to 18.123,05€.

Ostali prihodi opštine Kolašin za 2019. godinu iznose 43.134,61€, dok su primci od prodaje imovine tokom minule godine iznosili svega 13.718€ a 305.107,36€ je preneseno iz 2018. godine.

Donacije i transferi su takođe znatno popunili budžet sa čak 1,6 miliona eura, i to iz Egalizacionog fonda je stiglo 1,5 miliona eura a 125.000€ su stali primci od kapitalnih donacija.

Kad se sve sabere, Opština Kolašin je lani prihodovala 4.053.433,16€, ali bilo je i izdataka, pa je ukupno tokom 2019. godine potrošeno 3.1 milion eura.

Kako je potrošeno 3.1 milion eura tokom 2019. godine

Skoro trećina izdataka tokom minule godine se odnosi na bruto zarade zaposlenih i to čak 859.515,53€. Za oplatu duga, odnosno hartija od vrijednosti i kredita rezidentima iz opštine kase tokom 2019. godine dato je 467.138,43€ a za otplatu duga iz prethodnog perioda 224.730,11€.

Radilo se tokom 2019. godine na teritoriji opštine Kolašin, i to pokazuje ukupna cifra od 274.720,74€ za kapitalne izdatke. Međutim, gledajući u planirani iznos za kapitalne izdatke po planiranom budžetu za 2019. godinu za šta je predviđen trošak u iznosu od 590.000€, utrošeno je znatno manje, odnosno ostvareno je svega je svega 43,79 odsto od planiranog.

Kada je riječ o kapitalnim izdacima potrošeno je 161.218,88 € , i to za održavanje lokane infrastrukture, puteva 149.984,93€ i 11.233,95€ za održavanje objekata.

Javna preduzeća su od Opštine Kolašin tokom minule godine dobila 119.999,92€, dok su javne ustanove, nevladine organizacije, institucije i pojedinci dobili skoro trostruko više novca, odnosno 321.112,77€.

Javnoj ustanovi Centar za kulturu usmjereno je 160.000€ iz opštinske kase. Za sportske aktivnosti dato je ukupno 45.631,22€ od čega je po konkursu za raspodelu sredstava za rad sportskih klubova izdvojeno 36.000€ a 9.631,22€ za sportske manifestacije i ostale aktivnosti.

Foto: Screenshot

Opština je takođe podržala kulturna dešavanja u gradu pa je shodno budžetskoj stavci „ostale kulturne aktivnosti“ tokom 2019. godine izdvojeno 19.415,60€. Ne tako mnogo novca je dato za rad NVO sektora, svega 8.000€.

Za rad političkih partija, udruženja i stranaka izdvojeno je ukupno čak 37.915,31€ , od čega je najmanje novca dobila opštinska organizacija Crvenog Krsta i to 3.000€ kao i udruženje boraca NOR svega 1.000€.

Lokalna turistička organizacija kao stub razvoja turizma u gradu, tokom prošle godine iz opštinske kase je dobila svega 15.000€ a skoro isti iznos je utrošen i za jednokratne pomoći stanovnicima opštine Kolašin i to 14.180€.

Ostale stavke budžeta, gdje je usmjeren novac građana Kolašina su isplate po osnovu ostalih ličnih primanja i to 115.773,41€ od čega polovina je usmerena za naknade bivšim funkcionerima opštine čak 55.618,07€, naknade odbornicima 46.757,34€, a za rad savjeta, radnih tela i komisija plaćeno je 12.642€.

Takođe, prema završnom računu budžeta za 2019. godinu građani Kolašina su platili pozamašnu sumu za opštinske rashode, čak 228,011.27€. Skoro polovina tog iznosa usmjerena je na rashode za materijal. Preciznije za administrativni materijal je plaćeno 15.515,30€, za gorivo ukupno 18.377,10€ dok se za plaćanje računa za utrošenu električnu energiju izdvojilo 77.145€, što uključuje i troškove za javnu rasvjetu.

Službena putovanja tokom 2019. godine koštala su građane Kolašina 8.810,14€, reprezentacije 6.028,95€. Kolašinci su platili pozamašnu sumu i za komunikacione usluge tj za službene telefonske račune i internet usluge, čak 17.398,36€ . Usluge raznih konsultanata, koštale su građane 11.170€, a dodatno je plaćeno i za rad prvostepene opštinske komisije 2.666€.

Prošle godine plaćeno je i za usluge obezbeđenja objekata i to 5.923,95€. Eksterna revizija koštala je 2.904€, a ceh za angažovanje glavnog gradskog arhitekte iznosi 3.800€ .

Troškovi održavanja javne infrastrukture iznose 21.717,10€, preciznije održavanje opreme je koštalo 15.344€ dok je za održavanje građevinskih objekta izdvojeno 7.124,39€.

U konačnom „ostali izdaci“ su iznosili 145.152,40€, skoro polovina tog novca je utrošena na isplate ugovora o djelu čak 72.419,45€. Za sudske postupke izdvojeno je 21.191,64€, komunalne naknade su koštale 23.335,62€, proslava dana opštine 6.609,97€. Trošak za Svetosavsku akademiju iznosi svega 1.528,70€ a za nagrade za dan opštine samo 1.000€.

Kada je riječ o pravima iz oblasti socijalne zaštite iz opštinske kase je plaćeno 25.592,92€.

Za opremanje novorođene djece dato je 5.500€ a udžbenici za đake prvake su koštali 3.305,91€. Takođe opština je značajan iznos iz budžeta usmerila za djecu sa posebnim potrebama, u te svrhe je izdvojeno 13.517€, podrška starim licima iznosila je svega 460€, dok za ranjive grupe je isplaćeno 1.310€. Najbolji učenici sa teritorije opštine Kolašin ukupno su dobili svega 1.500€ u vidu nagrada.

Tokom 2019. godine nije bilo značajnih otpuštanja radnika te je trošak za tehnološke viškove iznosio 24.402,60€.

Shodno završnom računu budžeta za 2019. godinu nije bilo kreditnih zaduživanja a i ostala je pozamašna suma novca, oko milion eura koja je prenesena u tekuću godinu.

Kako je utrošeno 40.000€ iz buđžetskih rezervi tokom 2019. godine

Planom budžeta za 2019. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od 10.000€ kao stalna budžetska rezerva.

Skupština Opštine Kolašin je na sjednici održanoj 9.12.2019. godine donijela Odluku o izdavanju sredstava iz stalne rezerve na ime pokrića troškova nastalih kao posledica vanrednih okolnosti, poplava na teritoriji Opštine Kolašin.

Tom Odlukom ovlašćenje je dato predsjedniku opštine Milosavu-Batu Bulatoviću da u slučaju nedostatka sredstava za pokriće rashoda za navedenu namjenu preusmjeri sredstva sa druge budžetske rezerve, navodi se u obrazloženju završnog računa. Shodno navedenom, tokom 2019.godine izvršena su plaćanja iz stalne budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 12.422.30€. Sredstva su isplaćena izvođačima radova za saniranje poplava na teritoriju opštine Kolašin.

Foto: Screenshot

U periodu od 01.01-31.12.2019 godine iz tekuće budžetske rezerve isplaćeno je ukupno 29.951,67€.

Kako se navodi u izvještaju, najveći dio sredstava tekuće budžetske rezerve isplaćen je fizičkim licima, mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama u cilju pomoći ili finansiranja određenih aktivnosti.

Foto: Screenshot
Avatar

Admin

Pročitajte još