Sekulović raspisuje konkurs za direktora policije od ponedjeljka

 Sekulović raspisuje konkurs za direktora policije od ponedjeljka

Foto: PR Centar

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović završio je sve procedure za raspisivanje konkursa za izbor direktora Uprave policije, a, kako saznaje Dan, koknurs će biti raspisan od ponedjeljka i trajaće 20 dana.

Vršilac dužnosti direktora UP je Vesko Damjanović, koji je nakratko zamijenio Veselina Veljovića.

Uprava za kadrove Crne Gore raspisuje konkurs za funkciju direktora Uprave policije.

Dokument o konkursu sadrži broj i datum njegovog raspisivanja, a konkurs je naslovljen sa „UPRAVA ZA KADROVE objavljuje JAVNI KONKURS za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije“.

Kako je navedeno, konkursom se bira direktor/ica Uprave policije: izvršilaca: 1, direktor/ica Uprave policije imenuje se na period od pet godina, visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a (VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit za rad u državnim organima, najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Primjera radi, u konkursu raspisanom 2018. godine navedeno je da je od potrebne dokumentacije kandidatima potreban obrazac prijave na slobodno radno mjesto, CV, uvjerenje o državljanstvu, fotokopija lične karte, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznača prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje javnog konkursa. Uz prijavu na javni konkurs potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove.

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom, i stoga se zainteresovani kandidati mogu o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

Potrebno najmanje 15 godina iskustva

Zakon o Unutrašnjim poslovima, član 9, propisuje da za direktora policije može biti imenovana osoba koja, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebni uslov da ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Predlog za imenovanje direktora Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore radi davanja mišljenja.

Skupština, nakon rasprave u nadležnom radnom tijelu, daje mišljenje o predloženom kandidatu.

Za pomoćnika direktora policije može biti postavljeno lice koje ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom propisano je navedenim članom zakona.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još